Regulamin świadczenia usługi pozycjonowania serwisu WWW

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia usług z zakresu Pozycjonowania Serwisu WWW, na które strony zawarły stosowną umowę o pozycjonowanie Serwisu WWW (zwaną dalej „Umową”).
 2. Podmiotem świadczącym usługę jest Headway Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130719, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), NIP: 8942611446, REGON: 932182436 (zwana dalej „Headway”).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Headway: komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet i obsługujące powszechnie stosowane przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie Adobe do przeglądania plików pdf.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest bezwarunkowa akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie pod adresem regulamin.headway.pl.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§ 2. Definicje

 1. Domena – adres strony internetowej udostępniony Kontrahentowi przez Headway w oparciu o postanowienia Umowy.
 2. Ankieta – kwestionariusz wypełniany przez Kontrahenta w celu przekazania Headway niezbędnych do stworzenia Serwisu WWW i doboru Fraz Wyszukiwania informacji o prowadzonej przez Kontrahenta działalności i ofercie.
 3. Frazy Wyszukiwania – słowa klucze, zwroty i wyrażenia, na które pozycjonowany jest Serwis WWW.
 4. Headway – Headway Sp. z o. o., podmiot wykonujący na zlecenie Kontrahentów Serwisy WWW i wydzierżawiający je na zasadach i warunkach określonych w odrębnym regulaminie i umowie lub świadczący inne usługi z zakresu marketingu internetowego.
 5. Kontrahent – przedsiębiorca korzystający z usług oferowanych przez Headway, będący Stroną Umowy, działający na terenie Polski lub innego kraju Unii Europejskiej.
 6. Osoba kontaktowa – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności:
  • uczestniczenia w procesie świadczenia usług polegających na Pozycjonowaniu Serwisu WWW,
  • zgłaszania uwag w zakresie prawidłowości świadczenia usług polegających na Pozycjonowaniu Serwisu WWW,
  • otrzymywania faktur.
 7. Pozycjonowanie – czynności podejmowane przez Headway w celu osiągnięcia przez Serwis WWW jak najwyższych pozycji na wybrane Frazy Wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej Google.pl.
 8. Serwis WWW – zbiór plików, oprogramowania, treści i grafiki składających się na spójną prezentację Kontrahenta, wyposażony w funkcję sklepu internetowego i umożliwiający handel w Internecie.
 9. Strony – strony Umowy.
 10. Wytyczne webmasterskie Google – zasady tworzenia i optymalizowania stron internetowych firmy Google.

§ 3. Zasady Pozycjonowania

 1. Strony ustalają następujące zasady Pozycjonowania:
  • W terminie 14 dni od otrzymania przez Headway od Kontrahenta wypełnionej Ankiety, której wzór dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.headway.pl, Headway zaproponuje Kontrahentowi nie mniej niż osiem Fraz Wyszukiwania, mając na uwadze w szczególności następujące okoliczności:
   • przydatność z punktu widzenia możliwości Pozycjonowania;
   • przedmiot działalności Kontrahenta;
   • miejsce prowadzenia działalności Kontrahenta;
   • nazwę Domeny;
   • ewentualne propozycje przedstawione przez Kontrahenta;
   • inne okoliczności mające znaczenie z punktu widzenia efektywności Pozycjonowania.
  • W terminie 7 dni od otrzymania od Headway propozycji Fraz Wyszukiwania zgodnie z pkt. a niniejszego ustępu, Kontrahent zobowiązany jest do wybrania spośród nich, w zależności od pakietów określonych w Umowie, od 4 Fraz Wyszukiwania dla celów Pozycjonowania lub zgłoszenia zmiany zaproponowanych Fraz Wyszukiwania. Jeśli Kontrahent zwróci się z wnioskiem o zmianę Fraz Wyszukiwania zaproponowanych przez Headway, Strony uzgodnią między sobą ostateczną wersję obowiązujących Fraz Wyszukiwania, uwzględniając okoliczności wskazane w punkcie a) niniejszego ustępu. Jeśli Kontrahent nie dokona w w/w terminie wyboru Fraz Wyszukiwania ani też nie zwróci się o ich zmianę, Headway ma prawo do wyboru Fraz Wyszukiwania wg własnego uznania. Uzgodnienie między Stronami Fraz Wyszukiwania następuje w formie korespondencji pocztą elektroniczną (e-mail), przy czym adresem mailowym Kontrahenta jest adres e-mail Osoby kontaktowej wskazany w Umowie.

§ 4. Prawa i obowiązki Stron

 1. Kontrahent zobowiązuje się nie podejmować we własnym zakresie żadnych działań mających na celu pozycjonowanie Serwisu WWW w wyszukiwarkach internetowych, w szczególności tworzenia linków do serwisu, a także modyfikowania Serwisu WWW w sposób sprzeczny z wytycznymi webmasterskimi Google.
 2. Kontrahent jest zobowiązany do utrzymywania i terminowego opłacania Pozycjonowanego Serwisu WWW w całym okresie obowiązywania Umowy.
 3. Headway zachowuje prawo do ingerencji w treść Serwisu WWW (treść i strukturę kodu HTML) w zakresie potrzebnym do zapewnienia Pozycjonowania Serwisu WWW w wyszukiwarkach internetowych, w tym ma prawo do umieszczania w Serwisie WWW wszelkich informacji, linków niezbędnych do promowania Serwisu WWW w wyszukiwarkach internetowych.
 4. Kontrahentowi przysługuje nieodpłatna zmiana pakietu Fraz Wyszukiwania na droższy lub większy. Strony oświadczają, że uzgodnienia w tym zakresie dokonane drogą mailową będą wiążące. Wymiana Fraz Wyszukiwania lub rezygnacja z któregoś z pakietów przez Kontrahentów będzie każdorazowo wyceniana indywidualnie przez Headway, a uzgodnienia w tym zakresie zostaną dokonane drogą mailową.
 5. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek z należności przysługujących Headway na mocy postanowień Umowy lub Regulaminu, przekraczającego 14 dni, Headway przysługuje prawo do zaprzestania czynności Pozycjonowania Serwisu WWW do czasu uregulowania zaległych należności, niezależnie od uprawnień przysługujących Headway na podstawie § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Kontrahent opóźnia się z zapłatą czynszu z tytułu dzierżawy Pozycjonowanego Serwisu WWW.
 6. W przypadku dopuszczenia się przez Kontrahenta naruszeń wymienionych w ust. 1 Headway przysługuje uprawnienie do zablokowania Serwisu WWW do czasu zaprzestania naruszeń. Kontrahentowi nie będą przysługiwać z powyższego tytułu żadne roszczenia względem Headway.
 7. Strony zgodnie oświadczają, że Headway nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług Pozycjonowania Serwisu WWW spowodowanych czynnikami niezależnymi od Headway, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania Serwisu WWW przez Kontrahenta;
  • siły wyższej, przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.;
  • działania czynników niezależnych od Headway bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które Headway nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.

§ 5. Wynagrodzenie

 1. Headway przysługuje uzależnione od efektu wynagrodzenie miesięczne z tytułu Pozycjonowania, którego wysokość określa Umowa. Wynagrodzenie przysługuje tylko za pozycje Serwisu WWW na pierwszej stronie wyników wyszukiwania według uzgodnionych przez Strony Fraz Wyszukiwania, uwzględniając zarówno wyniki naturalne (tzn. nieobejmujące linków płatnych, w szczególności reklam AdWords), jak i wyniki Google Maps (jeśli takie wyświetlane są dla danej Frazy Wyszukiwania). Pozycje dla danych Fraz Wyszukiwania ustalane będą na podstawie wyników oprogramowania Stat4SEO na licencji Codebite z siedzibą w Warszawie. Zmiana stosowanego przez Headway oprogramowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany Umowy, przy czym Headway obowiązany jest do poinformowania Kontrahenta o tym fakcie w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia stosowania nowego oprogramowania.
 2. Pozycję wyszukiwania w wyszukiwarce Google.pl na potrzeby ustalenia prawa do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 za dany miesiąc ustala się wg stanu na pierwszy dzień następującego po nim miesiąca kalendarzowego. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, pozycję wyszukiwania ustala się wg stanu na najbliższy dzień roboczy. W związku z powyższym faktura za Pozycjonowanie w danym miesiącu wystawiana będzie przez Headway w miesiącu kolejnym. Pierwsze rozliczenie pomiędzy Stronami z tytułu Pozycjonowania będzie miało miejsce począwszy od następnego miesiąca po dniu podpisania Umowy.
 3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy.
 4. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie którejkolwiek z należności wynikającej z Umowy, przekraczającego 60 dni, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami monitoringu w następujących wysokościach:
  • za wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym – kwota 10 zł,
  • za przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym – kwota 20 zł.
 5. Niezależnie od postanowień ust. 4, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek należności wynikającej z Umowy, Headway przysługiwać będzie naliczenie odsetek ustawowych zgodnie z art. 5, 6, 7, 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 403).

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Headway będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty Headway wedle swego uznania pocztą elektroniczną/ SMS/ faksem/ telefonicznie/ pisemnie, przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy.
 2. Headway ma prawo zmieniać postanowienia niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich, jak zmiana przepisów prawnych, rezygnacja z niektórych usług, wprowadzenie nowych usług, zmiana sposobu świadczenia usług lub poszerzenie ich zakresu. O wszelkich zmianach będzie powiadamiał Kontrahenta pocztą elektroniczną wysyłaną na adres mailowy wskazany w Umowie, najpóźniej na 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 3. Zmiany postanowień w Regulaminie wchodzą w życie w stosunku do Kontrahenta po upływie 14 dni od dnia jego powiadomienia przez Headway, w przypadku gdy nie złoży on wypowiedzenia w trybie i terminie określonym w ust. 4.
 4. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu Kontrahent ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłane na adres Headway podany w części wstępnej Umowy.
 5. Wszelkie reklamacje składane przez Kontrahenta są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich doręczenia.
 6. Wszystkie faktury VAT, o których mowa w Umowie i Regulaminie, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez Headway w formie elektronicznej, na co Kontrahent wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (zwaną dalej „Akceptacją”). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy lub na adres Osoby kontaktowej wskazanej przez Kontrahenta w przypadku, gdy nie jest to ta sama osoba. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Headway traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od powiadomienia o cofnięciu Akceptacji i po upływie tego terminu Headway będzie przesyłał Kontrahentowi faktury VAT listownie na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy za dodatkową opłatą 10 zł netto doliczaną do faktury. Powiadomienie o cofnięciu Akceptacji nie stanowi zmiany Umowy i powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub mailem przesłanym na następujący adres e-mail: kontakt@headway.pl.
 7. W przypadku zmiany danych Kontrahenta, wymagających podpisania aneksu lub zmian w Umowie wnioskowanych przez Kontrahenta, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta opłatą administracyjną wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto za przygotowanie i wysyłkę aneksu. Opłata zostanie doliczona do kolejnej faktury.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 września 2015 roku.

Wersje archiwalne

Wersja #1 - obowiązująca do 23.01.2015 r.

Wersja #2 - obowiązująca do 16.09.2015 r.