Regulamin świadczenia usług dzierżawy serwisu WWW

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia usług z zakresu wykonania, dzierżawy i obsługi Serwisu WWW, na które strony zawarły stosowną Umowę dzierżawy Serwisu WWW lub Umowę dzierżawy Serwisu WWW z Uprawnieniem do modyfikowania treści (zwaną dalej „Umową”).
 2. Podmiotem świadczącym usługę jest Headway Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130719, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), NIP: 8942611446, REGON: 932182436 (zwaną dalej „Headway”).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Headway: komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet i obsługujące powszechnie stosowane przeglądarki internetowe oraz oprogramowanie do przeglądania plików pdf.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest bezwarunkowa akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie pod adresem regulamin.headway.pl.
 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§ 2. Definicje

 1. Ankieta – kwestionariusz wypełniany przez Kontrahenta w celu przekazania Headway niezbędnych do stworzenia Serwisu WWW informacji o prowadzonej przez Kontrahenta działalności i ofercie.
 2. Dane dostępowe – dane służące do logowania się do panelu administracyjnego Serwisu WWW w systemie zarządzania treścią (CMS), które Kontrahent otrzymuje od Headway celem samodzielnego zarządzania Serwisem WWW na warunkach i zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 3. Domena – adres strony internetowej (Serwisu WWW) udostępniony Kontrahentowi przez Headway w oparciu o postanowienia Umowy.
 4. Headway – Headway Sp. z o. o., podmiot wykonujący na zlecenie Kontrahentów Serwisy WWW i wydzierżawiający je na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i Umowie; lub świadczący inne usługi z zakresu marketingu internetowego.
 5. Hosting – miejsce na serwerze dla Serwisu WWW lub innych plików Kontrahenta, udostępnione przez Headway, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
 6. Kontrahent – przedsiębiorca korzystający z usług oferowanych przez Headway, będący Stroną Umowy, działający na terenie Polski lub innego kraju Unii Europejskiej.
 7. Materiały - wszelkie niezbędne informacje (tj. teksty, zdjęcia, skany referencji, cenniki usług, karty produktów i tym podobne) przekazane przez Kontrahenta, które mają zostać umieszczone przez Headway w Serwisie WWW.
 8. Opiekun klienta – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Headway czynności niezbędnych do realizacji Umowy, w tym do kontaktu z Kontrahentem.
 9. Osoba kontaktowa – osoba uprawniona do wykonywania w imieniu Kontrahenta czynności niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności:
  • uczestniczenia w procesie tworzenia Serwisu WWW,
  • akceptowania wykonanego przez Headway Serwisu WWW,
  • zgłaszania zmian i poprawek w Serwisie WWW,
  • otrzymywania faktur.
 10. Serwis WWW – strona internetowa, tj. zbiór plików, oprogramowania, treści i grafiki składających się na spójną prezentację Kontrahenta.
 11. Skrzynka pocztowa – elektroniczna skrzynka pocztowa, udostępniana Kontrahentowi przez Headway, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
 12. Strony – strony Umowy.

§ 3. Prawa i obowiązki Headway

 1. Headway zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale Kontrahenta Serwisu WWW i jego wydzierżawienia Kontrahentowi wraz z nazwą Domeny wskazaną w Umowie, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
 2. Headway zobowiązuje się ponadto do zamieszczenia w Serwisie WWW danych indywidualizujących Kontrahenta zgodnie z informacjami wskazanymi w Ankiecie, przygotowania układu graficznego oraz jego elementów zgodnie z ustaleniami Stron i do opracowania treści do Serwisu WWW.
 3. Headway jest odpowiedzialny za obsługę i utrzymywanie Serwisu WWW (Hosting).
 4. Po opracowaniu Serwisu WWW Headway utworzy i udostępni Kontrahentowi do 3 skrzynek pocztowych (konfiguracja skrzynek pocztowych o pojemności do 500 MB każda) o ustalonym z Kontrahentem adresie.
 5. Headway nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu Serwisu WWW spowodowane czynnikami niezależnymi od Headway, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • niefunkcjonowania Domeny, gdy prawa do niej należą do Kontrahenta (np. brak przedłużenia Domeny przez Kontrahenta, itp.);
  • nieprawidłowego użytkowania Serwisu WWW przez Kontrahenta;
  • siły wyższej, przez którą Strony rozumieją kataklizmy (tj. powódź, huragan, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, anormalne opady śniegu itp.), działania wojenne, akty terroru, strajki, epidemie, akty władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, zamieszki itd.;
  • działania czynników niezależnych od Headway bądź spowodowanych działaniem osób trzecich, w tym awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp., na które Headway nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec.
 6. W przypadku braku dokonania przez Kontrahenta w umówionym terminie płatności przysługujących Headway na mocy postanowień Umowy i Regulaminu, Headway przysługuje prawo zablokowania danych indywidualizujących Kontrahenta w ramach Serwisu WWW oraz niewprowadzania jakichkolwiek płatnych lub bezpłatnych zmian na życzenie Kontrahenta do czasu uregulowania zaległych należności..

§ 4. Prawa i obowiązki Kontrahenta

 1. Kontrahent zobowiązany jest współpracować z Headway przy wykonaniu Serwisu WWW, w szczególności poprzez udzielanie Headway niezbędnych informacji, w tym wypełnienie oraz doręczenie Headway Ankiety i przekazanie niezbędnych do wykonania Serwisu WWW Materiałów.
 2. Kontrahent ma prawo do zmiany Osoby kontaktowej po uprzednim pisemnym powiadomieniu Headway o tym fakcie. Przekazanie ww. informacji może nastąpić drogą elektroniczną. Zmiana Osoby kontaktowej nie stanowi zmiany Umowy.
 3. Kontrahent przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Headway pozostaje pełnoprawnym abonentem Domeny określonej w § 1 ust. 1 Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wyłącznie uprawnionym do Serwisu WWW i zamieszczonych tam przez Headway treści, zdjęć itp., z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy zdjęć, treści oraz innych materiałów stanowiących własność Kontrahenta i przekazanych Headway do zamieszczenia w Serwisie WWW w celu indywidualizacji Serwisu WWW.
 5. Kontrahent korzysta z Serwisu WWW w zakresie uzgodnionym z Headway.
 6. Kontrahent nie może bez zgody Headway ingerować w treść Serwisu WWW, za wyjątkiem określonym w Umowie dzierżawy Serwisu WWW z uprawnieniem do modyfikowania treści.
 7. Kontrahent zobowiązuje się nie podejmować działań mających na celu pozycjonowanie Serwisu WWW wykorzystujących techniki pozycjonowania sprzeczne z wytycznymi webmasterskimi Google. W przypadku ich wykrycia Headway przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 8 ust. 1. Regulaminu.

§ 5. Opracowanie i zmiana treści Serwisu WWW

 1. Headway wykona na rzecz Kontrahenta Serwis WWW w oparciu o wypełnioną i doręczoną przez Kontrahenta Ankietę oraz Materiały. Termin wykonania przez Headway Serwisu WWW uzależniony jest od ilości, jakości i tematyki Materiałów przeznaczonych do wykorzystania w Serwisie WWW i wynosi od 14 do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Headway od Kontrahenta kompletnej wypełnionej Ankiety oraz Materiałów, jak również opłacenia przez Kontrahenta pierwszej faktury, o której mowa w § 7 ust. 1. Regulaminu. W przypadku zwrócenia się przez Headway do Kontrahenta o udzielenie informacji uzupełniających, o jakich mowa w ust. 3, termin ten liczony jest od momentu uzyskania informacji uzupełniających. W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta któregokolwiek z ustalonych w Regulaminie terminów dostarczenia Ankiety, Materiałów i informacji uzupełniających wskazanych w ust. 3, jak również nieopłacenia w terminie pierwszej faktury, termin wykonania Serwisu WWW ulega odpowiedniemu przedłużeniu.
 2. Kontrahent doręczy Headway wypełnioną Ankietę i Materiały w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Materiały powinny zostać dostarczone w formie pozwalającej na umieszczenie ich w Serwisie WWW za pomocą poczty elektronicznej, na nośnikach elektronicznych lub w oryginale na adres siedziby Headway lub inny ustalony przez Strony sposób. Headway ma prawo odmówić umieszczenia dostarczonych przez Kontrahenta Materiałów w przypadku, gdy stać temu na przeszkodzie będą warunki techniczne lub w sposób oczywisty naruszać one będą obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności naruszać będą prawa osób trzecich.
 3. W terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia przez Kontrahenta wypełnionej Ankiety Headway ma prawo zwrócić się do Kontrahenta o przedstawienie informacji uzupełniających (np. dodatkowych informacji, uściślenia lub wyjaśnienia informacji zawartych w Ankiecie) oraz o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, o ile informacje te okażą się potrzebne do wykonania Serwisu WWW lub do zamieszczenia w Serwisie WWW danych indywidualizujących Serwis WWW. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest udzielić Headway wymaganych informacji uzupełniających w terminie 5 dni roboczych. Przekazanie w/w informacji może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Niedoręczenie przez Kontrahenta Materiałów lub Ankiety w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wyłącza obowiązku dokonania przez Kontrahenta płatności, o których mowa w §7 ust. 1. Regulaminu.
 5. Headway, przy zachowaniu terminów, o których mowa w ust. 1 oraz w oparciu o prawidłowo wypełnioną Ankietę, Materiały oraz informacje uzupełniające przekazane przez Kontrahenta, opracuje i przedstawi do akceptacji Kontrahentowi projekt wyglądu strony głównej i jednej podstrony Serwisu WWW. Jeśli Kontrahent w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu projektu Serwisu WWW nie wniesie uwag i propozycji do projektu, to uznaje się, że zaakceptował go w wersji przedstawionej przez Headway. Wszelkie zmiany w projekcie po jego akceptacji będą wyceniane indywidualnie, z uwzględnieniem ust. 6.
 6. W ciągu 14 dni od przekazania przez Headway informacji o przygotowaniu Serwisu WWW Kontrahentowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia bezpłatnych poprawek w ramach przygotowanego Serwisu WWW, które Headway wprowadzi nieodpłatnie w ciągu 10 dni roboczych.
 7. Za wszelkie zmiany wprowadzane na żądanie Kontrahenta, za wyjątkiem zmian dokonywanych na podstawie ust. 6, Headway przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania. Opłata za proste poprawki edycyjne lub tekstowe, lub graficzne itp. zrealizowane w terminie 14 dni roboczych jest naliczana według stawki „Standard” podanej w Umowie. Opłata za proste poprawki edycyjne lub tekstowe, lub graficzne itp. zrealizowane na życzenie Kontrahenta w terminie 2 dni roboczych jest naliczana według stawki „Ekspres”.
 8. Za wszelkie zaawansowane poprawki wprowadzane na żądanie Kontrahenta Headway przysługuje indywidualnie ustalane pomiędzy Stronami wynagrodzenie uzależnione od zakresu prac i terminu ich wykonania.
 9. Kontrahent zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru lub zgłoszenia niewłaściwego wykonania modyfikacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich wykonaniu przez Headway.

§ 6. Zarządzanie Serwisem WWW za pomocą CMS

 1. W przypadku zawarcia Umowy o dzierżawę Serwisu WWW z uprawnieniem do modyfikowania treści Kontrahent otrzymuje od Headway niezbędne Dane dostępowe i prawo do ingerowania w ustalone treści Serwisu WWW.
 2. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Serwisie WWW materiałów i treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, drastycznych, zdjęć i treści pornograficznych, dyskryminujących, naruszających cudzą prywatność, zawierających treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne.
 3. Kontrahent zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Serwisie WWW treści naruszających prawa osób trzecich lub mogących stanowić podstawę roszczeń osób trzecich z tego tytułu, w tym w szczególności treści mogących naruszać prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17 maja 2006 r., Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 4. Kontrahent zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, w szczególności nad Danymi dostępowymi, o których mowa w ust. 1.
 5. Kontrahent zobowiązuje się zwolnić Headway od odpowiedzialności wynikającej ze złamania przez Kontrahenta zobowiązań określonych w Umowie, w tym w szczególności oświadcza, że przejmuje wszelkie roszczenia osób trzecich względem Headway, wynikłe z naruszenia praw osób trzecich.

§ 7. Wynagrodzenie

 1. Czynsz za Hosting i za korzystanie z Domeny (korzystanie z Domeny, w sytuacji gdy Kontrahent korzysta z usługi dzierżawy Domeny) w wysokości określonej w Umowie, płatny jest z góry za pierwszy rok w ciągu 7 dni od podpisania Umowy na podstawie wystawionej faktury VAT, a następnie po upływie 12 miesięcy na każdy kolejny rok również na podstawie wystawionej faktury VAT. Opłacenie pierwszej faktury jest warunkiem koniecznym do realizacji zapisów Umowy ze strony Headway.
 2. Przy zawieraniu Umowy oraz w każdym kolejnym roku jej trwania Kontrahent może wybrać dwie formy płatności czynszu z tytułu dzierżawy Serwisu WWW, o którym mowa w Umowie:
  • miesięczne raty - czynsz płatny jest z góry za pierwszy miesiąc w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu kalendarzowym, a następnie z góry do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury VAT wystawionej przez Headway,
  • opłata roczna - płatna jest z góry w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Headway. W przypadku opłaty rocznej Headway może przyznać Kontrahentowi rabat w wysokości ustalanej pomiędzy Stronami.
 3. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności wynikającej z Umowy Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Headway.
 4. Czynsze wskazane w ust. 1 i 2 są stałe w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
 5. Nie wyłączając uprawnienia Headway, o którym mowa w § 3 ust. 6, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie którejkolwiek z należności wynikającej z Regulaminu i przedmiotowej Umowy, przekraczającego 60 dni, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami monitoringu w następujących wysokościach:
  • za wezwanie do zapłaty wysłane listem zwykłym – kwota 10 zł,
  • za przedsądowe wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym – kwota 20 zł.
 6. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w płatności którejkolwiek należności wynikającej z Regulaminu i przedmiotowej Umowy Headway przysługiwać będzie naliczenie odsetek ustawowych zgodnie z art. 5, 6, 7, 8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013r. poz. 403).

§ 8. Rozwiązanie Umowy

 1. Headway może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Kontrahent:
  • opóźnia się z zapłatą czynszu z tytułu dzierżawy Serwisu WWW za co najmniej trzy okresy płatności w przypadku czynszu opłacanego w trybie miesięcznym lub opóźnia się o trzy miesiące z zapłatą czynszu z tytułu dzierżawy Serwisu WWW opłacanego za rok z góry,
  • opóźnia się co najmniej trzy miesiące z roczną opłatą za Hosting,
  • opóźnia się co najmniej trzy miesiące z roczną opłatą za korzystanie z Domeny, w sytuacji gdy Kontrahent korzysta z usługi dzierżawy Domeny,
  • wykorzystuje Serwis WWW do celów sprzecznych z prawem,
  • ingeruje w treść Serwisu WWW bez uzgodnienia z Headway w sytuacji, w której Kontrahent nie jest stroną Umowy dzierżawy Serwisu WWW z uprawnieniem do modyfikowania treści,
  • narusza zapisy § 4 ust. 6 i 7 i § 6 ust. 2–4.
  • W przypadku rozwiązania Umowy przez Headway na podstawie ust. 1, przed upływem 24 miesięcy od jej podpisania, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Headway kwoty 1500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych netto tytułem zwrotu kosztów stworzenia Serwisu WWW. Uiszczone przez Kontrahenta należności do chwili rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie oświadczenia i informacje Kontrahenta należy przesyłać na adres Headway lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@headway.pl. Ich doręczenie musi zostać potwierdzone pocztą elektroniczną przez Headway.
 2. Headway będzie informować Kontrahenta o wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz o dodatkowych usługach z oferty Headway wedle swego uznania pocztą elektroniczną / SMS / faksem / telefonicznie / pisemnie, przy wykorzystaniu danych adresowych wskazanych przez Kontrahenta w części wstępnej Umowy.
 3. Headway ma prawo zmieniać postanowienia niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza takich, jak zmiana przepisów prawnych, rezygnacja z niektórych usług, wprowadzenie nowych usług, zmiana sposobu świadczenia usług lub poszerzenie ich zakresu. O wszelkich zmianach będzie powiadamiał Kontrahenta pocztą elektroniczną wysyłaną na adres mailowy wskazany w Umowie, najpóźniej na 14 dni przez wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 4. Zmiany postanowień w Regulaminie wchodzą w życie w stosunku do Kontrahenta po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Headway oświadczenia o zmianie Regulaminu, pod warunkiem, że nie złoży on wypowiedzenia w trybie i terminie określonym w ust. 5.
 5. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu Kontrahent ma prawo złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Headway oświadczenia o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wysłane na adres Headway podany w części wstępnej Umowy.
 6. Kontrahent ma prawo zgłoszenia reklamacji w razie nieprawidłowości w działaniu Serwisu WWW, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 i 6. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dane Kontrahenta oraz stwierdzoną nieprawidłowość. Wszelkie reklamacje składane przez Kontrahenta są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich doręczenia Headway.
 7. Wszystkie faktury VAT, o których mowa w Umowie i Regulaminie, będą przesyłane (w tym udostępniane) Kontrahentowi przez Headway w formie elektronicznej, w wybranym przez Headway formacie elektronicznym, na co Kontrahent wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (zwaną dalej „Akceptacją”). Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy lub na adres Osoby kontaktowej wskazanej przez Kontrahenta w Umowie w przypadku, gdy nie jest to ta sama osoba. Kontrahentowi przysługuje prawo cofnięcia Akceptacji. W przypadku cofnięcia Akceptacji Headway traci prawo do przesyłania Kontrahentowi faktur w formie elektronicznej po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o cofnięciu Akceptacji i po upływie tego terminu Headway będzie przesyłał Kontrahentowi faktury VAT listownie na adres Kontrahenta wskazany w części wstępnej Umowy za dodatkową opłatą 10 zł netto doliczaną każdorazowo do faktury. Złożenie oświadczenia o cofnięciu Akceptacji nie stanowi zmiany Umowy i powinno zostać dokonane przez Kontrahenta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@headway.pl.
 8. W przypadku zmiany danych Kontrahenta spowodowanych przez niego, wymagających wprowadzenia zmian w Umowie, Headway ma prawo obciążyć Kontrahenta opłatą administracyjną wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto za przygotowanie i wysyłkę aneksu. Opłata zostanie doliczona do kolejnej faktury.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.01.2015 roku.

Wersje archiwalne

Wersja #1 - obowiązująca do 23.01.2015 r.

Wersja #2 - obowiązująca do 14.05.2015 r.

Wersja #3 - obowiązująca do 13.07.2016 r.